Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

Autor: Tomasz Pysiak

Jak zostało wspomniane wyżej idea Międzymorza jest ideą Polską która poprzez potencjał i nośność Polskiej kultury w XVI wieku została zaszczepiona w krajach regionu. Nie można więc odmówić Polsce wiodącej roli w Inicjatywie Trójmorza. Stale rozwijana myśl społeczna i polityczna jaką jest Wspólnota Nardów Trójmorza wprowadziła ją na nowe tory i przy korzystnym układzie politycznym oraz gospodarczym może zostać w pełni realizowana.

Ważnym zadaniem Polski jako największego kraju regionu oraz pomysłodawcy działań na rzecz Wspólnoty Narodów Trójmorza jest nie tylko sugerowanie tematyki oraz rozwiązań, ale co najważniejsze pilnowanie spójności działań przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu suwerennych decyzji danego kraju zrzeszonego w inicjatywie Trójmorza. Ważnym jest również zapewnienie przez Polskę szerokiej akcji promocyjnej tej inicjatywy jako wspólnego dobra wszystkich narodów Trójmorza. Bycie swoistym akceleratorem zmian oraz pełnienie roli inspiratora wymaga od Polski przestawienia się na działanie zgodne z ideą budowania wspólnoty oraz akceptacji różnorodności. Zadaniem Polski jest również szukanie sojuszników tej inicjatywy poza krajami „zrzeszonymi” w inicjatywie Trójmorskiej. Takie działania Polska podejmuje o czym świadczy wielkie zainteresowanie USA tym przedsięwzięciem.

Polska ma za zadanie dawać przykład przemian gospodarczych i otwarcia się na współpracę w wielu aspektach życia społecznego. Ogromną misją Polski jest również poszerzać tą inicjatywę, co z sukcesem robi, o nowe kraje między innymi Ukrainę. Działania na rzecz bezpieczeństwa i budowy stabilizacji w regionie spoczywają oczywiście na wszystkich krajach regionu jednak to Polska jako inicjator i twórca tej idei jest szczególnie predestynowana do wzięcia odpowiedzialności za dalszy rozwój Inicjatywy Trójmorskiej. Wszelkie działania instytucji rządowych i większości NGOsów jest tego przykładem. Ważnym aspektem jest wsparcie polityczne. Dlatego też istotnym jest żeby nie zaprzepaścić szansy na działanie na rzecz budowania Wspólnoty Narodów Trójmorza.